MSŽoP 18006 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Mimoriadnej súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. M 17312318006

Mimoriadna súhrnná žiadosť o platbu M 17312318006 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 10.07.2018, oznámenie o schválení MSŽoP bolo doručené dňa 18.07.2018. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení MSŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---