MSŽoP 18009 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Mimoriadnej súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. M 17312318009

Mimoriadna súhrnná žiadosť o platbu M 17312318009 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 23.10.2018, oznámenie o schválení MSŽoP bolo doručené dňa 31.10.2018. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení MSŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---