MSŽoP 20001 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Mimoriadnej súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. M 17312320001

Mimoriadna súhrnná žiadosť o platbu M 17312320001 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 13.03.2020, oznámenie o schválení MSŽoP bolo doručené dňa 23.03.2020. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení MSŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---