MSŽoP 18001 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Mimoriadnej súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. M 17312318001

Mimoriadna súhrnná žiadosť o platbu M 17312318001 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 18.01.2018, oznámenie o schválení MSŽoP bolo doručené dňa 30.01.2018. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení MSŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.


Zoznam vyradených žiadostí: ---