SŽoP 16002 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312316002

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312316002 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 18.04.2016, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 06.05.2016. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---