SŽoP 16004 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312316004

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312316004 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 02.05.2016, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 09.05.2016. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---