SŽoP 16007 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312316007

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312316007 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 01.06.2016, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 08.06.2016. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---