SŽoP 16008 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312316008

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312316008 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 20.06.2016, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 04.07.2016. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---