SŽoP 16009 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312316009

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312316009 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 20.06.2016, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 01.07.2016. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---