SŽoP 17007 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312317007

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312317007 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 20.02.2017, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 23.02.2017. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---