SŽoP 17019 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312317019

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312317019 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 18.04.2017, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 21.04.2017. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---