SŽoP 18001 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312318001

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312318001 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 18.01.2018, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 31.01.2018. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---