SŽoP 18003 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312318003

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312318003 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 01.02.2018, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 14.02.2018. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---