SŽoP 18004 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312318004

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312318004 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 19.02.2018, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 27.02.2018. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---