SŽoP 18016 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312318016

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312318016 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 18.05.2018, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 05.06.2018. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---