SŽoP 18030 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312318030

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312318030 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 03.09.2018, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 14.09.2018. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---