SŽoP 20037 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312320037

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312320037 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 18.08.2020, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 28.08.2020. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---