SŽoP 20044 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312320044

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312320044 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 18.09.2020, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 30.09.2020. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---