SŽoP 21002 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312321002

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312321002 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 18.01.2021, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 26.01.2021. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR