SŽoP 19002 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 173123190002

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312319002 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 18.01.2019, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 28.01.2019. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---