SŽoP 19004 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 173123190004

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312319004 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 01.02.2019, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 14.02.2019. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---