SŽoP 19008 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 173123190008

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312319008 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 18.02.2019, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 25.02.2019. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---