SŽoP 19011 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 173123190011

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312319011 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 01.03.2019, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 13.03.2019. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---