SŽoP 23001 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312323001

Súhrnná žiadosť o platbu č. S 17312323001 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 18.01.2023 a informáciu o jej schválení prijala Platobná jednotka ESF dňa 31.01.2023.

Platobná jednotka najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia informácie o schválení súhrnnej žiadosti o platbu, zadá pre nevyradené žiadostí o platbu platobné príkazy na prevod prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie prijímateľovi.

Zoznam vyradených žiadostí: ---