SŽoP 23002 OPĽZ CARE

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312223002

Súhrnná žiadosť o platbu č. S 17312223002 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 01.08.2023 a informáciu o jej schválení prijala Platobná jednotka ESF dňa 10.08.2023.

Platobná jednotka najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia informácie o schválení súhrnnej žiadosti o platbu, zadá pre nevyradené žiadostí o platbu platobné príkazy na prevod prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie prijímateľovi.

Zoznam vyradených žiadostí: ---