Príručka pre prijímateľa (dopytovo-orientované projekty) výzvy vyhlásené od roku 2021

 

  • Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty (pre prioritné osi 2,3, 4 a 8), verzia 2.0, dátum účinnosti 17.06.2022
  • Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty, verzia 2.0
  • Zoznam zmien