Príručka pre žiadateľa

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil Príručku pre žiadateľa NFP v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2,3 a 4), Programové obdobie 2014-2020 verziu 3.1, ktorá nadobudla účinnosť dňa 18.12.2020.

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR