Príručka pre prijímateľa

  • Príručka pre prijímateľa pre národné projekty (prioritné osi 2,3 a 4) verzia 1.0, dátum účinnosti 15.11.2016
  • Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre národné projekty verzia 1.0
  • Zmeny v Príručke pre prijímateľa pre národné projekty verzia 1.0

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR