Usmernenia

Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 1/2021 so sledovaním zmien

  • Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 1/2019 k analýzam/stratégiám/štúdiám/expertízam/plánom a iným výstupom tohto charakteru vypracovaným v rámci národných projektov OP ĽZ - prioritné osi 2,3,4, účinné od 05.08.2019
  • Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 1/2017 k vykazovaniu ročných a kumulatívnych hodnôt projektových merateľných ukazovateľov v rámci prioritnej osi 7 - Technická pomoc operačného programu Ľudské zdroje, účinné od 08.08.2017

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR