Hlavné menu

O projekte

Loga riadiacich orgánov: Riadiaci orgán OPIS, Sprostredkovateľský orgán OPIS, Európska únia, Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Názov projektu Elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na úseku výkonu správy štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi
Riadiaci orgán Úrad vlády SR www.opis.gov.sk
Sprostredkovateľský orgán Ministerstvo financií SR www.informatizácia.sk
Centrálny koordinačný orgán

www.nsrr.sk

Kód ITMS 21110120006
Príjimateľ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Prioritná os Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb
Opatrenie Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
Začiatok realizácie 03/2010
Ukončenie realizácie 07/2015
Popis projektu / Prínos pre občana

Predmetom projektu je komplexné systémové riešenie integrovaného informačného systému v oblasti štátnych sociálnych dávok, sociálnej pomoci a pomoci v hmotnej núdzi rezortu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len MPSVR SR) na báze najefektívnejších otvorených riešení a technológií s cieľom vytvoriť podmienky pre postupné sprístupnenie elektronických služieb v tomto rezorte a zabezpečenie ich použiteľnosti na právne úkony, ako aj zabezpečenie efektívnej integrácie elektronických služieb MPSVR SR do prostredia e-Governmentu, t. j. vzájomné, efektívne využívanie a zdieľanie elektronických služieb poskytovaných inými modulmi informačných systémov verejnej správy (ďalej len IS VS) a rezortom MPSVR SR v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy a ostatnými súvisiacimi relevantnými dokumentmi, ktoré prijala vláda Slovenskej republiky v tejto oblasti. Komplexné systémové riešenie musí plne rešpektovať existujúce informačné prostredie rezortu spracovávajúce dáta v rozsahu rádovo desiatok miliónov záznamov, pri použití nasledovných informačných a komunikačných prostriedkov: decentralizované servery, ktorých prepojenie zabezpečuje komunikačná sieť typu MPLS (názov siete: SOCNET), serverové aplikácie využívajú databázu Oracle.


Hlavné ciele projektu

  • Zaviesť bezpečné a efektívne elektronické služby v oblasti agendy štátnych sociálnych dávok, sociálnej pomoci a pomoci v hmotnej núdzi pre občanov prostredníctvom možnosti podávania žiadostí a sledovania ich stavu cez internet. Komunikácia s občanom prebieha prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS).
  • Umožniť elektronizáciu administratívnych činností každej organizácie v rezorte Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR) a ich vzájomnú elektronickú komunikáciu.
  • V rámci rezortu dôsledne uplatňovať princíp „jedenkrát a dosť“.


Prínosy projektu

  • umožniť všetkým, vrátane hendikepovaných občanov a sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva, využívať možnosti e-Governmentu
  • znížiť administratívne zaťaženie občanov pri vybavovaní žiadostí na úradoch
  • zvýšiť transparentnosť úradných procesov a skrátiť čas vybavovania úradných agend
  • zefektívniť vnútorný proces spracovania, schvaľovania a vyplácania sociálnych dávok

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk