Hlavné menu

Záverečná konferencia projektu Elektronické služby MPSVR SR

V stredu 22. júla 2015 sa na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR uskutočnila Záverečná konferencia Národného projektu Elektronické služby MPSVR SR na úseku výkonu správy štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi.
Projekt predstavili riaditeľ odboru IKT Jozef Snopko a projektová manažérka Mária Hulmanová.
Cieľom projektu bolo zaviesť bezpečné a efektívne elektronické služby v oblasti agendy štátnych sociálnych dávok, sociálnej pomoci a pomoci v hmotnej núdzi pre občanov, umožniť elektronizáciu administratívnych činností každej organizácie v rezorte MPSVR SR a ich vzájomnú elektronickú komunikáciu.
Hlavnými aktivitami projektu bola implementácia IS Riadenie Sociálnych Dávok, Document Management System a Systémová integrácia a komunikačné rozhranie projektu (ServiceDesk, Identity Management, Monitoring a Reporting). Aplikácie pre back-office boli úspešne nasadené do produkčnej prevádzky dňa 22. novembra 2012. Prechod na nové informačné systémy prebehol hladko, všetky sociálne dávky boli vyplatené riadne v termíne bez zaznamenania prevádzkových problémov a sťažností zo strany občanov. Súčasťou projektu bola následne aj realizácia Formulárového portálu MPSVR SR a Integračnej platformy za účelom poskytovania elektronických služieb pre občanov prostredníctvom internetu.
Na záverečnej konferencii bola prezentovaná posledná etapa - Formulárový portál MPSVR SR, t.j. proces podania žiadostí o sociálnu dávku cez internet, jej elektronické spracovanie a Integračná platforma SOA Security Gateway, ktorá tvorí centrálny flexibilný komunikačný uzol pre bezpečné sprístupňovanie služieb rezortu MPSVR SR.
Vďaka úspešnému nasadeniu týchto systémov, od 1. júla 2015 môžu občania, ktorí vlastnia elektronický občiansky preukaz ( eID kartu) spolu so zaručeným elektronickým podpisom, využiť 39 nových elektronických služieb za účelom podania žiadostí o štátne sociálne dávky, sociálnu pomoc a pomoc v hmotnej núdzi. Vďaka prepojeniu s registrom fyzických osôb sa v elektronických formulároch vopred vyplnia aktuálne osobné údaje prihláseného občana.
Elektronické služby MPSVR SR sú prístupné z webového sídla MPSVR SR - www.employment.gov.sk a prostredníctvom lokátora služieb Ústredného portálu verejnej správy – www.slovensko.sk.
Z pravidelne zbieraných štatistík e-služieb MPSVR SR je vidieť, že počet občanov využívajúcich e‑služby postupne stúpa. Elektronické služby MPSVR SR boli využité občanmi aj za hranicami SR. Boli zaznamenané podania žiadostí z Českej republiky, Veľkej Británie, Írska, Francúzska a Nemecka.

Zoznam e- služieb MPSVR SR:

 • Podanie žiadosti o zmenu miesta výplaty sociálnej dávky
 • Poskytnutie informácie o podaných žiadostiach o sociálne dávky
 • Poskytnutie informácie o vyplatených sociálnych dávkach
 • Podanie žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi
 • Podanie žiadosti o jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti
 • Podanie žiadosti o jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti
 • Podanie žiadosti o náhradné výživné - neplatené výživné
 • Podanie žiadosti o náhradné výživné - sirotský dôchodok
 • Podanie žiadosti o opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti
 • Podanie žiadosti o opakovaný príspevok náhradnému rodičovi
 • Podanie žiadosti o osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi
 • Podanie žiadosti o peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov - diétne stravovanie
 • Podanie žiadosti o peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov - hygiena alebo opotrebovanie šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia
 • Podanie žiadosti o peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov - starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom
 • Podanie žiadosti o peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov - prevádzka osobného motorového vozidla
 • Podanie žiadosti o peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla
 • Podanie žiadosti o peňažný príspevok na kúpu pomôcky
 • Podanie žiadosti o peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia
 • Podanie žiadosti o peňažný príspevok na opravu pomôcky
 • Podanie žiadosti o peňažný príspevok na osobnú asistenciu
 • Podanie žiadosti o peňažný príspevok na prepravu
 • Podanie žiadosti o peňažný príspevok na úpravu bytu
 • Podanie žiadosti o peňažný príspevok na úpravu garáže
 • Podanie žiadosti o peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla
 • Podanie žiadosti o peňažný príspevok na úpravu pomôcky
 • Podanie žiadosti o peňažný príspevok na úpravu rodinného domu
 • Podanie žiadosti o peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky
 • Podanie žiadosti o peňažný príspevok na opatrovanie
 • Podanie žiadosti o prídavok na dieťa
 • Podanie žiadosti o príspevok na pohreb
 • Podanie žiadosti o príspevok na starostlivosť o dieťa
 • Podanie žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa
 • Podanie žiadosti o príspevok na viac súčasne narodených detí
 • Podanie žiadosti o rodičovský príspevok pre vlastné dieťa
 • Podanie žiadosti o rodičovský príspevok pre zverené dieťa
 • Podanie žiadosti o vydanie potvrdenia o sociálnych dávkach
 • Podanie žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím
 • Podanie žiadosti o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
 • Podanie informácií o príjme fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Prezentácie zo záverečnej konferencie:

 • Elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (vo formáte .pdf , . pptx )
 • Integračná platforma a SOA Gateway (vo formáte . pdf , . pptx )
 • Formulárový portál a Modul Centrálny register klientov (vo formáte . pdf , . pptx )

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk