Hlavné menu

Členky a členovia Rady vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím

ERIK TOMÁŠ
minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
predseda rady

BRANISLAV MAMOJKA
predseda Slovenského fóra osôb so zdravotným postihnutím
podpredseda rady

Mária Homolová
tajomníčka rady

Komora za verejnú správu:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
JÁN GABURA

Ministerstvo zdravotníctva SR
PETER ČVAPEK

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
SLAVOMÍR PARTILA

Ministerstvo dopravy SR
DENISA ŽILÁKOVÁ

Ministerstvo kultúry SR
TIBOR BERNAŤÁK

Ministerstvo spravodlivosti SR
PETRA HALÁSOVÁ

Ministerstvo financií SR
RADOVAN MAJERSKÝ

Ministerstvo vnútra SR
IVAN FUFAĽ

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
BARBARA ILLKOVÁ

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
LADISLAV ŠIMKO

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
MIRIAM BROČKOVÁ

Sociálna poisťovňa
VERONIKA MAJTÁNOVÁ

Inštitút pre výskum práce a rodiny
DARINA KVÁLOVÁ

Združenie samosprávnych krajov SK 8
ADRIÁNA GRIGOVÁ

Združenie miest a obcí Slovenska
BOŽENA KOVÁČOVÁ

Únia miest Slovenska
JANA ČERVENÁKOVÁ

Komora za mimovládne neziskové organizácie:

skupina organizácií osôb s mentálnym postihnutím reprezentujú:
IVETA MIŠOVÁ
ĽUBICA VYBERALOVÁ

skupina organizácií osôb s chronickými ochoreniami reprezentujú:
ALŽBETA LUKOVIČOVÁ
ĽUBICA BERGMANNOVÁ


skupina organizácií osôb s duševnými poruchami a poruchami správania reprezentujú:
LAURA KUNDRÁTOVÁ
MÁRIA HELEXOVÁ


skupina organizácií osôb so sluchovým postihnutím reprezentujú:
JANA BARČÁK FILIPOVÁ - skupina osôb so stratou sluchu, ktorých primárnou formou komunikácie je posunkový jazyk
KATARÍNA KLUKOVÁ - skupina osôb so stratou sluchu, ktorých primárnou formou komunikácie je národný hovorený jazyk s využitím kompenzačných a zdravotníckych pomôcok

skupina organizácií osôb s telesným postihnutím reprezentujú:
TIBOR KÖBÖL
MARCELA VÁCLAVKOVÁ KONRÁDOVÁ

skupina organizácií osôb so zrakovým postihnutím reprezentujú:
MILAN MĚCHURA
JOZEF ŠIMKO

Slovenská humanitná rada
PETER DEVÍNSKY

Slovenská únia podporovaného zamestnávania
JANA BADÁŇOVÁ

Konfederácia odborových zväzov SR
DANIELA POCHYBOVÁ

Slovenský Červený kríž
ZUZANA ROSIAROVÁ KESEGOVÁ

Na zasadnutie rady predseda rady vždy prizýva:
a) zástupcu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
b) zástupcu Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie
c) komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
d) zástupcu komisára pre deti
e) zástupcu Kancelárie verejného ochrancu práv
f) zástupcu Slovenského národného strediska pre ľudské práva
g) zástupcu Hlavného kontaktného miesta pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
h) zástupcu Rozhlasu a televízie Slovenska
Prizvaní zástupcovia nemajú hlasovacie právo, ich stanovisko má pre radu odporúčací charakter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk