Hlavné menu

Členky a členovia Rady vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím

ERIK TOMÁŠ
minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
predseda rady

BRANISLAV MAMOJKA
predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR
podpredseda rady

Mária Homolová
tajomníčka rady

Komora za verejnú správu:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
JÁN GABURA

Ministerstvo zdravotníctva SR
MONIKA JANKECHOVÁ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
SLAVOMÍR PARTILA

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
JAROSLAV KMEŤ

Ministerstvo kultúry SR
RADOSLAV RAGAČ

Ministerstvo spravodlivosti SR
MARTINA NEMČEKOVÁ

Ministerstvo financií SR
EVA GONCALVES

Ministerstvo vnútra SR
PETER KOLENČÍK

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
BARBARA ILLKOVÁ

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
LADISLAV ŠIMKO

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
MIRIAM BROČKOVÁ

Sociálna poisťovňa
VERONIKA MAJTÁNOVÁ

Inštitút pre výskum práce a rodiny
DARINA ONDRUŠOVÁ

Združenie samosprávnych krajov SK 8
ADRIÁNA GRIGOVÁ

Združenie miest a obcí Slovenska
BOŽENA KOVÁČOVÁ

Únia miest Slovenska
OĽGA REPTOVÁ

Komora za mimovládne neziskové organizácie:

skupinu organizácií osôb s mentálnym postihnutím reprezentujú:
IVETA MIŠOVÁ
ĽUBICA VYBERALOVÁ

skupinu organizácií osôb s chronickými ochoreniami reprezentujú:
ALŽBETA LUKOVIČOVÁ
ĽUBICA BERGMANNOVÁ


skupinu organizácií osôb s duševnými poruchami a poruchami správania reprezentujú:
LAURA KUNDRÁTOVÁ
MÁRIA HELEXOVÁ


skupinu organizácií osôb so sluchovým postihnutím reprezentujú:
JANA FILIPOVÁ - skupina osôb so stratou sluchu, ktorých primárnou formou komunikácie je posunkový jazyk
KATARÍNA KLUKOVÁ - skupina osôb so stratou sluchu, ktorých primárnou formou komunikácie je národný hovorený jazyk s využitím kompenzačných a zdravotníckych pomôcok

skupinu organizácií osôb s telesným postihnutím reprezentujú:
TIBOR KÖBÖL
MARCELA VÁCLAVKOVÁ KONRÁDOVÁ

skupinu organizácií osôb so zrakovým postihnutím reprezentujú:
MILAN MĚCHURA
JOZEF ŠIMKO

Slovenská humanitná rada
PETER DEVÍNSKY

Slovenská únia podporovaného zamestnávania
JANA BADÁŇOVÁ

Konfederácia odborových zväzov SR
DANIELA POCHYBOVÁ

Slovenský Červený kríž
ZUZANA ROSIAROVÁ KESEGOVÁ

Na zasadnutie rady predseda rady vždy prizýva:
a) zástupcu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
b) zástupcu Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie
c) komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
d) zástupcu komisára pre deti
e) zástupcu Kancelárie verejného ochrancu práv
f) zástupcu Slovenského národného strediska pre ľudské práva
g) zástupcu Hlavného kontaktného miesta pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
h) zástupcu Rozhlasu a televízie Slovenska
Prizvaní zástupcovia nemajú hlasovacie právo, ich stanovisko má pre radu odporúčací charakter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk