Hlavné menu

Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku

V Slovenskej republike v súčasnosti pôsobí 20 univerzít tretieho veku. 17 z nich je členom Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku. Prostredníctvom svojich materských univerzít sú lokalizované naprieč celou Slovenskou republikou.

Poslaním univerzít tretieho veku je poskytovať záujmové vzdelávanie občanom starším ako 45 rokov, vytvoriť priestor pre uspokojovanie túžby po poznaní i odborných znalostiach. Ich činnosť je v súčasnosti koordinovaná centrami/ inštitútmi/ ústavmi celoživotného vzdelávania alebo oddeleniami pre vzdelávanie na rektorátoch jednotlivých univerzít. Veková hranica pre štúdium na univerzitách tretieho veku je takmer na všetkých univerzitách 45+, ale priemerný vek študentov sa pohybuje v rozmedzí 60 až 65 rokov. Takmer polovica z nich je poberateľom starobného dôchodku.

Základný model vzdelávania je trojročný, rozdelený na zimný a letný semester s rozsahom výučby od 16 do 30 vyučovacích hodín / semester. Záujemcovia o vzdelávanie musia spĺňať kritérium minimálnej vekovej hranice, ktorá je 45 rokov a ukončeného stredoškolského vzdelania. Účastníci trojročného vzdelávania získavajú Osvedčenie o absolvovaní, ktoré však nie je potvrdením o získaní stupňa vzdelania.

Vzdelávanie na univerzitách tretieho veku je v kontexte Národného programu aktívneho starnutia.

Zoznam univerzít a ich spôsoby realizácie vzdelávania nájdete na posledných stranách zverejnenej „Správy o súčasnom stave seniorského vzdelávania na Univerzitách tretieho veku“, alebo priamo na webovej stránke Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku.

Správa o seniorskom vzdelávaní

ponuky vzdelávania

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk