Hlavné menu

Aktuality

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR SR“) predložilo návrh Národného strategického rámca na podporu rodiny a demografického vývoja do roku 2030 (ďalej len „strategický rámec“) na medzirezortné pripomienkové konanie.

Návrh Strategického rámca bol vypracovaný v súlade s princípmi tvorby verejných stratégií a to participatívnym spôsobom so zapojením relevantných aktérov. Pre účely prvotných expertíz a spracovania východiskovej analýzy prioritných oblastí bola ustanovená expertná pracovná skupina zložená z odborníkov pre problematiku demografie, ekonomiky a trhu práce, zosúladenie rodiny a práce a návratovej migrácie. Do práce boli zapojení aj zástupcovia rôznych sektorov spoločnosti (verejná správa, nezávislí odborníci, občiansky sektor). Na tvorbe participovali aj členovia Rady vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk