Hlavné menu

Rozpočet ministerstva na rok 2023

Schválený
rozpočet
(v eurách)

I.

PRÍJMY KAPITOLY

519 360 879

A. Záväzný ukazovateľ

16 000 000

B. Prostriedky Európskej únie

503 245 579

Prostriedky podľa §17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.

115 300

II.

VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM

5 110 569 611

A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa §17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie a prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti

4 550 138 962

z toho:

A.1 prostriedky štátneho rozpočtu ( kód zdroja 111+11H+11UA+131)

4 462 870 220

A.2. prostriedky na spolufinancovanie

76 266 821

A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610), (kód zdroja 111+11H+11UA)

200 825 482

z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 111+11H)

12 553 564

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy

13 042

č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 636/2022

z toho: aparát ústredného orgánu

855

- administratívne kapacity rozpočtových organizácií osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 636/2022

274

z toho: aparát ústredného orgánu

274

A.4. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie, kód zdroja 111)

3 918 206

A.5. Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH

11 001 921

B. Prostriedky podľa §17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.

115 300

C. Prostriedky z rozpočtu Európskej únie a prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti, z toho:

560 315 349

C.1 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie

503 245 579

C.2 Prostriedky z plánu obnovy a odolnosti

57 069 770

D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a časti programov vlády SR:

Kód
programu

Názov programu

07C

Sociálna inklúzia

3 383 660 619

07E

Tvorba a implementácia politík

1 107 480 340

Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom

06G04

Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR

36 850 003

06G1S

OP Ľudské zdroje 2014-2020- MPSVR SR

211 879 613

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu

06H09

Hospodárska mobilizácia MPSVR SR (gestor MH SR)

45 189

09706

Príspevky SR do MO - MPSVR (gestor MZV SR)

570 000

0AR05

MPSVR SR - Protidrogová politika (gestor MZ SR)

50 000

0EK0H

Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – MPSVR SR (gestor MIRRI SR)

25 669 132

Limity vybraných výdavkov:

- dávky sociálnej inklúzie (pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny bez poistného plateného štátom, kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť, kompenzačný príspevok baníkom)

1 985 171 290

- výdavky na analytické jednotky

1 208 680

- výdavky určené na kompenzačné opatrenia v súvislosti s rastom cien energií

900 000 000

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk