Hlavné menu

Rozpočet ministerstva na rok 2024

Schválený
rozpočet
(v eurách)

I.

PRÍJMY KAPITOLY

77 721 610

A. Záväzný ukazovateľ

17 500 000

B. Prostriedky Európskej únie

60 106 310

Prostriedky podľa §17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.

115 300

II.

VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM

4 488 023 508

A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa §17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie a prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti

4 383 505 378

z toho:

A.1 prostriedky štátneho rozpočtu ( kód zdroja 111+11H+11UA+131)

4 360 961 959

A.2. prostriedky na spolufinancovanie

12 543 419

A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610), (kód zdroja 111+11H+11UA)

234 863 912

z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 111+11H)

19 046 046

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy

13 233

č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 712/2023

z toho: aparát ústredného orgánu

1 028

- administratívne kapacity rozpočtových organizácií osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 488/2023

223

z toho: aparát ústredného orgánu

223

A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie, kód zdroja 111)

6 597 992

A.5. Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH

10 000 000

B. Prostriedky podľa §17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.

115 300

C. Prostriedky z rozpočtu Európskej únie a prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti, z toho:

104 402 830

C.1 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie

60 106 310

C.2 Prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti

44 296 520

D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a časti programov vlády SR:

Kód
programu

Názov programu

07C

Sociálna inklúzia

4 074 980 180

z toho:

07C0F01

Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

64 000 000

07E

Tvorba a implementácia politík

264 316 668

Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom

06G04

Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR

62 236 621

06G21

Inovatívny, prístupný a rozvíjajúci sa trh práce (OP SK)

62 313 190

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu

06H09

Hospodárska mobilizácia MPSVR SR (gestor MH SR)

45 189

09706

Príspevky SR do MO - MPSVR (gestor MZV SR)

570 000

0AR05

MPSVR SR - Protidrogová politika (gestor MZ SR)

50 000

0EK0H

Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – MPSVR SR (gestor MIRRI SR)

23 511 660

Limity vybraných výdavkov:

- dávky sociálnej inklúzie (pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny bez poistného plateného štátom, kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť, kompenzačný príspevok baníkom)

2 833 295 214

- osobné výdavky pre analytické jednotky

1 335 628

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk