Hlavné menu

Rozpočet na rok 2002

U k a z o v a t e ľ

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť k 31. 12. 2002

a

1

2

3

I. PRÍJMY KAPITOLY

6 000

11 000

33 986

II. VÝDAVKY KAPITOLY SPOLU */

24 763 977

24 165 309

24 141 603

z toho: na výskum a vývoj

18 468

19 009

18 929

V tom:

A. BEŽNÉ VÝDAVKY */

24 693 366

24 064 833

24 047 923

z toho: na výskum a vývoj

18 388

18 929

18 929

A. 1. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné OOV (610)

193 325

194 367

194 503

z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné

75 135

74 436

74 063

vyrovnania ústredného orgánu (610)

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií

1 164

1 173

1 083

z toho: počet zamestnancov ústredného orgánu

380

379

334

A. 2. bežné transfery spolu (640)

24 311 058

23 671 715

23 641 141

z toho: na výskum a vývoj

18 388

18 929

18 929

z toho: a) príspevkovým organizáciám (641001)

21 988

23 503

23 503

z toho: na výskum a vývoj

18 388

18 929

18 929

b) občianskym združeniam (642001)

35 280

43 765

43 719

B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU */

70 611

100 476

93 680

z toho: na výskum a vývoj

80

80

0

B. 1. obstarávanie kapitálových aktív RO (710)

68 231

91 386

84 670

z toho: individuálne výdavky (č. účtu NBS 908)

2 000

2 000

1 568

z toho: menovité investičné akcie:

Rekonštr. obv. plášťa, výmena okien, MPSVR SR

2 000

2 000

1 568

B. 2. kapitálové transfery (720)

2 380

9 090

9 010

B. 2. 1. na rovnakej úrovni, jednotl. a nezisk. právnickým os.,

2 380

2 280

2 200

na rôz. úrovniach, do zahraničia (721, 722, 724, 725)

Z bodu B. 2. 1. transfer na výskum a vývoj (720)

80

80

0

transfer jednotlivcom a nezisk. právn. org. (722)

2 200

2 200

2 200

C. Poskytnuté úvery, pôž., účasť na maj. a spl. istiny (800)

0

0

0

D. ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY

24 253 571

23 597 171

23 469 433

v tom na:

- dávky sociálneho zabezpečenia

15 942 549

15 472 549

15 442 549

- štátom platené poistné na dôchodkové zabezpečenie

6 732 800

6 732 800

6 732 386

- štátom platené poistné na nemocenské poistenie

971 442

971 442

971 442

- nástroje na aktívnu politiku zamestnanosti

604 000

404 000

306 730

- dobudovanie a prevádzka SOS centra pre týrané ženy

2 580

2 580

2 580

- Slovenský zväz telesne postihnutých

200

200

200

- humanitné účely

0

1 100

1 099

- program spoločenstva o rodovej rovnosti

0

1 350

1 322

- Akčný program spoločenstva na boj proti sociál. vylúčeniu

0

1 150

1 125

- dotácia do Protidrogového fondu

0

5 000

5 000

- výplata náhradného výživného

0

5 000

5 000

F. Rozpočet kapitoly podľa programov

604 000

438 691

438 072

002 Národný plán zamestnanosti

00201 Nástroje na aktívnu politiku zamestnanosti

604 000

404 000

404 000

018 Zdokonalenie systému ochrany práce v SR

0

34 691

34 072

z toho: 01801 Podpora prípravy systému sociálnej a pracovnej

0

5 250

5 205

rehab. zdravot. post. prac. po prac. úrazoch

01802 Rozvoj informačného systému ochrany práce

0

29 441

28 822

028 Štátne programy výskumu a vývoja

0

3 000

3 000

Programovo alokované výdavky v kapitole VPS

43 351

v tom:

018 Zdokonalenie systému ochrany práce v SR

41 705

01A Garančný fond

1 646

*/ výdavky vrátane prevodu prostriedkov na účet dofinancovania programov v roku 2003

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk