Hlavné menu

Rozpočet na rok 2005

a) podľa rozpisu rozpočtu
(v tis. Sk)

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť 31.12.2005

%

I.

PRÍJMY KAPITOLY

2 573 539

1 771 790

2 386 098

134,7

a) záväzný ukazovateľ (ŠR)

377 550

377 610

678 683

179,7

b) prostriedky z rozpočtu EÚ

2 195 989

1 394 180

1 673 296

120,0

c) iné zdroje

34 119

II.

VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM

48 147 298

46 672 904

43 367 201

92,9

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ

45 951 309

45 176 249

41 891 107

92,7

z toho:

prostriedky na spolufinancovanie

819 887

259 518

258 358

99,6

mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610) bez prostr. na spoluf.

2 523 992

2 629 149

2 625 580

99,9

kapitálové výdavky (700) bez prostriedkov na spolufinancovanie

502 009

580 335

578 299

99,6

Prostriedky z rozpočtu EÚ

2 195 989

1 496 655

1 476 094

98,6

Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV zo štátneho rozpočtu

a z rozpočtu EÚ

2 523 992

2 650 304

2 646 734

99,9

Účelové prostriedky

38 137 127

37 307 018

34 274 746

91,9

v tom na:

- štátne sociálne dávky a dávky hmotnej núdze, peňažné príspevky

na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP, nesystémové dávky

sociálneho poistenia, náhradné výživné

32 912 172

32 088 239

29 391 651

91,6

- transformácia sociálnych služieb (úver od RBRE)

29 221

29 221

29 220

100,0

- poistné na starobné poistenie a invalidné poistenie

5 037 526

5 037 526

4 746 600

94,2

- dôchodkový systém (úver od SB)

137 708

131 275

91 599

69,8

- výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku

20 500

20 757

15 676

75,5

Rozpočet kapitoly podľa programov

Kód

Názov programu

07C

Sociálna inklúzia

32 776 474

32 018 525

29 612 231

92,5

07D

Sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie

6 798 933

6 767 252

6 114 170

90,3

07E

Tvorba a implementácia politík

3 864 856

4 268 372

4 248 662

99,5

Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je gestorom a účastníkom

06G02

Kvalita služieb zamestnanosti

979 781

699 225

691 707

98,9

06G03

Technická pomoc - MPSVR SR

96 710

29 135

29 062

99,7

06G04

Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR

3 624 544

2 884 395

2 667 349

92,5

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu

06H09

Hospodárska mobilizácia MPSVR SR (gestor MH SR)

1 000

1 000

989

98,9

06K0E

Štátne programy MPSVR SR (gestor MŠ SR)

5 000

5 000

3 031

60,6

Kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ

502 009

584 965

582 929

99,7

(kód zdroja 11)

b) podľa ekonomickej klasifikácie

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2005

%

Príjmy

2 573 539

1 771 790

2 386 098

134,7

610

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

2 523 992

2 650 304

2 646 734

99,9

620

Poistné a príspevok do poisťovní

881 939

918 448

915 765

99,7

630

Tovary a služby

2 361 336

1 704 528

1 638 147

96,1

640

Bežné transfery

41 878 022

40 814 659

37 583 626

92,1

600

Bežné výdavky

47 645 289

46 087 939

42 784 272

92,8

710

Obstarávanie kapitálových aktív

455 188

423 409

422 311

99,7

720

Kapitálové transfery

46 821

161 556

160 618

99,4

700

Kapitálové výdavky

502 009

584 965

582 929

99,7

Výdavky

48 147 298

46 672 904

43 367 201

92,9

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk