Hlavné menu

Rozpočet na rok 2006

a) podľa rozpisu rozpočtu
(v tis. Sk)

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť 31.12.2006

%

I.

PRÍJMY KAPITOLY

2 769 276

2 721 391

3 505 662

128,8

A. Záväzný ukazovateľ

377 585

377 593

882 038

233,6

B. Prostriedky z rozpočtu EÚ

2 391 691

2 343 798

2 598 212

110,9

C. Iné zdroje

0

0

25 412

0,0

II.

VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A + B)

48 926 695

49 497 128

48 888 100

98,8

A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ

46 535 004

47 172 193

46 550 706

98,7

z toho:

A.1. prostriedky na spolufinancovanie

893 775

748 258

741 385

99,1

A.2. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 111)

2 725 649

2 852 218

2 849 671

99,9

z toho:

mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu,

16 038

17 898

17 898

100,0

okrem štátnych zamestnancov (610)

Počet zamestnancov RO, okrem štátnych zamestnancov

4 888 osôb

5 270 osôb

5 112 osôb

97,0

podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 790/2005

z toho: aparát ústredného orgánu

87 osôb

95 osôb

94 osôb

98,9

A.3. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie,

kód zdroja 111)

604 823

607 177

603 350

99,4

B. Prostriedky z rozpočtu EÚ

2 391 691

2 324 935

2 313 094

99,5

C. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV zo štátneho rozpočtu,

2 725 649

2 895 395

2 893 502

99,9

zo spolufinancovania ŠR a z rozpočtu EÚ

z toho:

- spolufinancovanie ŠR

0

12 889

12 889

100,0

- prostriedky EÚ

0

30 288

30 288

100,0

v tom:

mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu,

16 038

21 483

20 827

96,9

okrem štátnych zamestnancov (610)

E. Rozpočet kapitoly podľa programov a účelové prostriedky

- štátne sociálne dávky, pomoc v hmotnej núdzi, peňažné príspevky

32 498 113

32 444 813

32 187 543

99,2

na kompenzácie sociálnych dôsledkov ŤZP a nesystémové dávky

Kód
programu

Názov programu

Schválený
rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť 31.12.2006

%

07C

Sociálna inklúzia

39 560 132

39 771 810

39 462 729

99,2

07C01

- Pomoc v hmotnej núdzi

8 806 753

8 438 161

8 308 127

98,5

07C0101

- Dávka v hmotnej núdzi

7 892 266

7 721 971

7 688 861

99,6

07C0102

- Dotácia na výkon osobitného príjemcu

81 500

2 721

2 576

94,7

07C0103

- Dotácia na stravu pre dieťa v hmotnej núdzi

575 587

412 957

335 111

81,1

07C0104

- Dotácia na školské potreby pre dieťa v hmotnej núdzi

60 000

91 220

89 384

98,0

07C0105

- Dotácia na štipendium pre dieťa v hmotnej núdzi

174 000

134 174

118 644

88,4

07C0106

- Náhradné výživné

23 400

75 118

73 551

97,9

07C02

- Podpora rodiny

21 620 595

20 973 717

20 868 598

99,5

07C0201

- Prídavok na dieťa

9 267 887

8 492 328

8 461 064

99,6

07C0202

- Rodičovský príspevok

6 999 731

7 079 144

7 058 224

99,7

07C0206

- Ostatné príspevky na podporu rodiny

434 674

403 942

351 007

86,9

07C020A

- Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa

4 918 303

4 998 303

4 998 303

100,0

07C03

- Kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP

5 793 068

5 281 038

5 259 221

99,6

07C04

- Iniciatívy v oblasti sociálnej inklúzie

420 752

442 094

410 199

92,8

07C040A

- Ostatné iniciatívy

149 780

152 094

150 402

98,9

07C040B

- Program podpory komunitnej sociálnej práce

140 000

132 000

109 909

83,3

07C040C

- Zvýšenie zamestnateľnosti cez FSR

130 972

158 000

149 888

94,9

07C05

- Starostlivosť o ohrozené deti

1 722 964

1 886 600

1 866 684

98,9

07C0501

- Náhradná rodinná starostlivosť

305 098

305 098

293 397

96,2

07C0502

- Ústavná starostlivosť v štátnych detských domovoch

1 217 866

1 405 927

1 421 829

101,1

07C0503

- Ústavná starostlivosť v neštátnych zariadeniach

150 000

145 575

133 151

91,5

07C0504

- Prevencia a sanácia (MVO)

50 000

30 000

18 307

61,0

07C06

- Nesystémové dávky sociálneho poistenia

1 196 000

1 136 000

1 135 700

100,0

07C07

- Vianočný príspevok dôchodcom

0

1 614 200

1 614 200

100,0

07E

Tvorba a implementácia politík

4 645 260

4 700 436

4 603 446

97,9

07E03

- Riadiaca, koncepčná a výskumná činnosť

505 275

486 616

398 154

81,8

07E0301

- Aparát ministerstva

382 316

388 657

360 077

92,6

07E0302

- Správa sociálnych dávok (úver SB)

72 959

72 959

16 959

23,2

07E0303

- Rozvoj ľudského kapitálu (úver SB)

50 000

25 000

21 118

84,5

07E04

- Výkon št. správy na úseku
soc. vecí, rodiny, práce a zamestnanosti

4 139 985

4 213 820

4 205 292

99,8

07E0401

- Špecializovaná štátna správa

3 856 701

3 958 947

3 950 662

99,8

07E0402

- Ostatná štátna správa

283 284

254 873

254 630

99,9

07

Spolu

44 205 392

44 472 246

44 066 175

99,1

Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom

06G

Ľudské zdroje

4 720 303

5 024 870

4 821 913

96,0

06G02

Kvalita služieb zamestnanosti

1 077 094

1 297 916

1 290 526

99,4

06G0204

- Skvalitnenie služieb poskytovaných inštitúciami služieb zamestnanosti

141 389

4 755

2 892

60,8

- opatrenie 1.2. SPD cieľ 3

06G0206

- Opatrenie iniciatívy EQUAL

250 949

354 304

353 115

99,7

06G0207

- Modernizácia a zvýšenie rozsahu a kvality služieb zamestnanosti

111 189

61 045

60 995

99,9

- podopatrenie 1.1.A SOP ĽZ

06G0208

- Rozvoj aktivačných programov uchádzačov o zamestnanie

573 567

877 812

873 524

99,5

- podopatrenie 1.1.B SOP ĽZ

06G03

Technická pomoc - MPSVR SR

113 075

112 089

112 089

100,0

06G0303

- Technická pomoc EQUAL

23 535

24 923

24 922

100,0

06G0306

- Limitovaná technická pomoc SPD cieľ 3

15 246

11 505

11 506

100,0

06G0307

- Nelimitovaná technická pomoc - SPD cieľ 3

6 314

10 069

10 069

100,0

06G0308

- Limitovaná technická pomoc SOP ĽZ

45 320

37 215

37 215

100,0

06G0309

- Nelimitovaná technická pomoc SOP ĽZ

22 660

28 377

28 377

100,0

06G04

Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR

3 530 134

3 614 865

3 419 298

94,6

06G0401

- Uľah. vstupu a návratu uch. o zam. na trh práce a s osobitným dôrazom na

948 148

950 433

947 356

99,7

znevýh. uch. o zam. prostred. podpory tv. prac. miest a SZČ - opatr.1.2. SOP ĽZ

06G0402

- Zlepšenie zamestnateľnosti sk. ohroz. soc. vylúčením - opatr.2.1. SOP ĽZ

146 025

17 603

17 599

100,0

06G0403

- Zvýš. .zamestnateľ. znevýhod. skupín na trhu práce a skupín ohroz. .soc.

217 837

64 770

58 155

89,8

vylúčením - opatrenie 1.1. SPD cieľ 3

06G0404

- Národné programy na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti

1 434 837

1 951 677

1 767 434

90,6

06G0406

- Odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce s dôrazom na

89 984

66 815

66 813

100,0

zosúladenie rodinného a pracovného života - opatrenie 2.2. SOP ĽZ

06G0407

- Stimulovanie a skvalitň. vzdeláv. pre potreby zamestnávateľov a podnik.

134 073

83 135

82 856

99,7

sektora - opatrenie 2.1. SPD cieľ 3

06G0408

- Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov o zamestnanie s cieľom zlepšiť

390 468

436 527

435 180

99,7

ich možnosti na trhu práce - opatrenie 1.3. SOP ĽZ

06G0409

- Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdel. s cieľom

90 682

43 223

43 223

100,0

zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu u zamestnancov - opatrenie 3.2. SOP ĽZ

06G040B

- Systémy na prepojenie odborného vzdelávania a prípravy s trhom práce

78 080

0

0

0,0

- podopatrenie 3.3.B SOP ĽZ

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu

06G040D

- Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom

0

317

317

100,0

Zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov - iné kapitoly

06G040H

Cezhraničná spolupráca medzi partnermi na trhu práce - MVRR SR

0

365

365

100,0

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu

06H09

Hospodárska mobilizácia MPSVR SR (gestor MH SR)

1 000

12

12

100,0

06

Spolu

4 721 303

5 024 882

4 821 925

96,0

06 + 07

V ý d a v k y s p o l u z a k a p i t o l u

48 926 695

49 497 128

48 888 100

98,8

b) podľa ekonomickej klasifikácie

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť 31.12.2006

%

Príjmy

2 769 276

2 721 391

3 505 662

128,8

610

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

2 725 649

2 895 395

2 893 502

99,9

620

Poistné a príspevok do poisťovní

952 615

1 004 567

997 708

99,3

630

Tovary a služby

2 693 379

1 973 412

1 889 605

95,8

640

Bežné transfery

41 950 229

42 894 478

42 384 140

98,8

600

Bežné výdavky

48 321 872

48 767 852

48 164 955

98,8

710

Obstarávanie kapitálových aktív

587 959

567 823

567 484

99,9

720

Kapitálové transfery

16 864

161 453

155 661

96,4

700

Kapitálové výdavky

604 823

729 276

723 145

99,2

Výdavky

48 926 695

49 497 128

48 888 100

98,8

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk