Hlavné menu

Rozpočet na rok 2007

a) podľa rozpisu rozpočtu

(v tis. Sk)

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť 31.12.2007

%

I.

PRÍJMY KAPITOLY

A. Záväzný ukazovateľ

616 090

616 114

807 830

131,1

B. Prostriedky z rozpočtu EÚ

3 950 731

2 470 138

2 192 834

88,8

C. Iné zdroje

0

0

29 140

0

II.

VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A + B)

51 816 892

49 686 752

49 195 290

99,0

A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ

47 866 161

47 316 433

46 842 592

98,9

z toho:

A.1. prostriedky na spolufinancovanie

1 227 483

802 099

797 494

99,3

A.2. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 111)

2 938 522

3 008 090

3 005 799

99,9

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií

podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 856/2006

14 046 osôb

14 183 osôb

13 222 osôb

93,2

z toho: aparát ústredného orgánu

419 osôb

446 osôb

425 osôb

95,3

A.3. kapitál. výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie,

kód zdroja 111)

429 560

371 945

370 975

99,7

B. Prostriedky z rozpočtu EÚ

3 950 731

2 370 319

2 352 698

99,3

C. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV zo štátneho rozpočtu,

zo spolufinancovania ŠR a z rozpočtu EÚ

2 938 522

3 066 831

3 064 824

99,9

z toho: - spolufinancovanie ŠR

0

17 946

17 946

100,0

- prostriedky EÚ

0

40 795

40 795

100,0

Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu

109 832

157 470

157 469

100,0

D. Účelové prostriedky

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia

sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť, nesystémové dávky sociálneho poistenia, vianočný príspevok dôchodcom

39 363 426

38 681 426

38 489 243

99,5

E. Rozpočet kapitoly podľa programov

Kód

Názov programu

Schválený

Upravený

Skutočnosť

%

programu

rozpočet

rozpočet

31.12.2007

07C

Sociálna inklúzia

41 290 713

40 648 836

40 445 273

99,5

07C01

- Pomoc v hmotnej núdzi

9 100 261

8 369 366

8 266 076

98,8

07C0101

- Dávka v hmotnej núdzi

8 316 062

7 708 602

7 675 085

99,6

07C0102

- Dotácia na výkon osobitného príjemcu

2 484

3 119

2 844

91,2

07C0103

- Dotácia na stravu pre dieťa v hmotnej núdzi

433 500

341 405

304 916

89,3

07C0104

- Dotácia na školské potreby pre dieťa v hmotnej núdzi

110 000

92 940

81 148

87,3

07C0105

- Dotácia na motivačný príspevok pre dieťa v hmotnej núdzi

164 000

129 000

110 637

85,8

07C0106

- Náhradné výživné

74 215

94 300

91 446

97,0

07C02

- Podpora rodiny

23 059 614

21 830 063

21 768 300

99,7

07C0201

- Prídavok na dieťa

8 439 811

8 290 306

8 259 284

99,6

07C0202

- Rodičovský príspevok

7 381 052

7 406 387

7 387 512

99,7

07C0206

- Ostatné príspevky na podporu rodiny

673 909

568 528

556 662

97,9

07C020A

- Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa

6 564 842

5 564 842

5 564 842

100,0

07C03

- Kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP

5 796 894

5 426 540

5 404 448

99,6

07C04

- Iniciatívy v oblasti sociálnej inklúzie

349 712

307 939

291 224

94,6

07C040A

- Ostatné iniciatívy

155 780

147 410

146 057

99,1

07C040B

- Program podpory komunitnej sociálnej práce

132 000

129 028

117 548

91,1

07C040C

- Zvýšenie zamestnateľnosti cez FSR

61 932

31 501

27 619

87,7

07C05

- Starostlivosť o ohrozené deti

1 910 232

1 981 769

1 982 066

100,0

07C0501

- Náhradná rodinná starostlivosť

332 657

332 457

327 419

98,5

07C0502

- Ústavná starostlivosť v štátnych detských domovoch

1 377 575

1 462 332

1 479 616

101,2

07C0503

- Ústavná starostlivosť v neštátnych zariadeniach

150 000

152 900

148 024

96,8

07C0504

- Prevencia a sanácia (MVO)

50 000

34 080

27 007

79,2

07C06

- Nesystémové dávky sociálneho poistenia

1 074 000

1 074 000

1 074 000

100,0

07C07

- Vianočný príspevok dôchodcom

0

1 659 159

1 659 159

100,0

07E

Tvorba a implementácia politík

4 759 712

4 782 733

4 619 907

96,6

07E03

- Riadiaca, koncepčná a výskumná činnosť

650 268

552 601

392 227

71,0

07E0301

- Aparát ministerstva

415 900

405 369

381 283

94,1

07E0302

- Správa sociálnych dávok (úver SB)

176 368

92 332

5 623

6,1

07E0303

- Rozvoj ľudského kapitálu (úver SB)

58 000

54 900

5 321

9,7

07E04

- Výkon št. správy na úseku soc. vecí, rodiny, práce a zamestnanosti

4 109 444

4 230 132

4 227 680

99,9

07E0401

- Špecializovaná štátna správa

3 829 027

3 935 807

3 932 065

99,9

07E0402

- Ostatná štátna správa

280 417

294 325

295 615

100,4

07

Spolu

46 050 425

45 431 569

45 065 180

99,2

Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom

06G

Ľudské zdroje

5 760 232

4 249 633

4 125 254

97,1

06G02

Kvalita služieb zamestnanosti

1 120 014

1 216 733

1 213 874

99,8

06G0204

- Skvalitnenie služieb poskytovaných inštitúciami služieb zamestnanosti

20 914

19 266

19 065

99,0

- opatrenie 1.2. JPD cieľ 3

06G0206

- Opatrenie iniciatívy EQUAL

511 283

300 824

300 824

100,0

06G0207

- Modernizácia a zvýšenie rozsahu a kvality služieb zamestnanosti

172 927

141 739

139 776

98,6

- podopatrenie 1.1.A SOP ĽZ

06G0208

- Rozvoj aktivačných programov uchádzačov o zamestnanie

414 890

754 904

754 209

99,9

- podopatrenie 1.1.B SOP ĽZ

06G03

Technická pomoc - MPSVR SR

159 868

105 208

105 185

100,0

06G0303

- Technická pomoc EQUAL

34 145

14 290

14 288

100,0

06G0306

- Limitovaná technická pomoc JPD cieľ 3

17 700

19 008

19 008

100,0

06G0307

- Nelimitovaná technická pomoc - JPD cieľ 3

6 713

3 209

3 204

99,8

06G0308

- Limitovaná technická pomoc SOP ĽZ

69 601

59 761

59 761

100,0

06G0309

- Nelimitovaná technická pomoc SOP ĽZ

31 709

8 940

8 924

99,8

06G04

Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR

4 480 350

2 927 692

2 806 195

95,9

06G0401

- Uľah.vstupu a návratu uch. o zam. na trh práce a s osobitným dôrazom na

1 649 738

928 856

917 622

98,8

znevýh.uch. o zam. prostred. podpory tv. prac.miest a SZČ - opatr.1.2. SOP ĽZ

06G0402

- Zlepšenie zamestnateľnosti sk. ohroz. soc. vylúčením - opatr.2.1. SOP ĽZ

325 432

124 311

121 197

97,5

06G0403

- Zvýš.zamestnateľ. znevýhod.skupín na trhu práce a skupín ohroz.soc.

8 390

114 228

113 851

99,7

vylúčením - opatrenie 1.1. JPD cieľ 3

06G0404

- Národné programy na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti

582 018

1 053 358

951 538

90,3

06G0406

- Odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce s dôrazom na

41 665

49 866

49 866

100,0

zosúladenie rodinného a pracovného života - opatrenie 2.2. SOP ĽZ

06G0407

- Stimulovanie a skvalitň.vzdeláv. pre potreby zamestnávateľov a podnik.

563 354

141 312

141 290

100,0

sektora - opatrenie 2.1. JPD cieľ 3

06G0408

- Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov o zamestnanie s cieľom zlepšiť

793 707

432 371

427 783

98,9

ich možnosti na trhu práce - opatrenie 1.3. SOP ĽZ

06G0409

- Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdel. s cieľom

488 683

49 391

49 383

100,0

zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu u zamestnancov - opatrenie 3.2. SOP ĽZ

06G040B

- Systémy na prepojenie odborného vzdelávania a prípravy s trhom práce

27 363

0

0

0,0

- podopatrenie 3.3.B SOP ĽZ

06G040I

- Zvýšenie zamestnanosti cez SIA

0

23 858

23 524

98,6

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu

06G040H

- Cezhraničná spolupráca medzi partnermi na trhu práce - MVRR SR

0

1 498

1 498

100,0

06G040K

- Budovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry - MVRR SR

0

8 643

8 643

100,0

06H09

Hospodárska mobilizácia - MPSVR SR (gestor MH SR)

1 000

315

315

100,0

06

Spolu

5 761 232

4 249 948

4 125 569

97,1

09706

Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR (gestor MZV SR)

5 235

5 235

4 541

86,7

Výdavky spolu za kapitolu

51 816 892

49 686 752

49 195 290

99,0

b) podľa ekonomickej klasifikácie

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť 31.12.2007

%

Príjmy

4 566 821

3 086 252

3 029 804

98,2

610

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

2 938 522

3 066 831

3 064 824

99,9

620

Poistné a príspevok do poisťovní

1 023 351

1 063 343

1 057 525

99,5

630

Tovary a služby

2 885 736

1 967 364

1 826 379

92,8

640

Bežné transfery

44 536 623

43 146 208

42 809 296

99,2

600

Bežné výdavky

51 384 232

49 243 746

48 758 024

99,0

710

Obstarávanie kapitálových aktív

396 660

381 190

375 673

98,6

720

Kapitálové transfery

36 000

61 816

61 593

99,6

700

Kapitálové výdavky

432 660

443 006

437 266

98,7

Výdavky

51 816 892

49 686 752

49 195 290

99,0

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk