Hlavné menu

Rozpočet na rok 2009

a) podľa rozpisu rozpočtu
(v eurách)

Schválený rozpočet (SR)

Upravený rozpočet (UR)

Skutočnosť 31.12.2009

Plnenie v % k UR

I.

PRÍJMY KAPITOLY

A. Záväzný ukazovateľ

25 569 358

17 549 140

18 022 161

102,7

B. Prostriedky z rozpočtu EÚ

120 387 408

102 133 891

88 836 080

87,0

II.

VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM

1 889 590 284

1 820 794 369

1 814 652 954

99,7

A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ a mimorozp. pr.

1 769 202 876

1 702 737 336

1 695 991 063

99,6

z toho:

A.1. prostriedky na spolufinancovanie

21 244 841

32 514 615

32 169 779

98,9

A.2. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 111)

100 013 602

103 788 999

103 567 833

99,8

z toho:

mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu

3 940 185

5 038 466

5 038 466

100,0

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií

podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 717/2008

12 912

12 994

12 890

99,2

z toho: aparát ústredného orgánu

453

465

460

98,9

A.3. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie)

12 250 216

7 222 332

7 227 744

100,1

B. Prostriedky z rozpočtu EÚ

120 387 408

118 057 033

117 700 536

99,7

C. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV zo štátneho rozpočtu,

zo spolufinancovania ŠR a z rozpočtu EÚ

100 013 602

107 405 833

107 185 059

99,8

z toho:

- spolufinancovanie ŠR

0

596 533

596 533

100,0

- prostriedky EÚ

0

3 020 301

3 020 301

100,0

mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu

3 940 185

6 830 462

6 830 854

100,0

D. Účelové prostriedky

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia

sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,

náhradná rodinná starostlivosť, nesystémové dávky sociálneho

poistenia, vianočný príspevok dôchodcom

1 494 780 237

1 411 263 478

1 409 208 664

99,9

- individuálna štátna pomoc

16 969 598

16 969 598

16 389 637

96,6

- príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti

spracovania poľnohospod. výrobkov a obchodovania s nimi

0

4 000

0

0,0

- pre Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Čadci na výmenu okien

0

6 600

6 600

100,0

- príspevok na podporu udržania zamestnanosti

(§ 50d) zákona č. 5/2004 Z. z.)

0

3 200 000

2 194 021

68,6

E. Rozpočet kapitoly podľa programov

Kód

Názov programu

07C

Sociálna inklúzia

1 597 015 311

1 481 687 749

1 479 572 654

99,9

07E

Tvorba a implementácia politík

150 995 359

148 951 014

148 340 262

99,6

Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom

06G02

Kvalita služieb zamestnanosti

0

9 408 921

9 408 921

100,0

06G03

Technická pomoc - MPSVR SR

0

1 450 969

1 450 968

100,0

06G04

Aktívna polit. trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR

33 133 120

106 252 444

102 849 321

96,8

06G15

Podpora rastu zamestnanosti

94 424 583

62 342 219

62 334 511

100,0

06G16

Podpora zamestnanosti, soc. inklúzie a budovania kapacít v BSK

2 749 022

1 648 569

1 648 381

100,0

06G17

Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy

6 695 016

2 866 634

2 866 634

100,0

06G18

Technická pomoc

4 360 951

5 943 190

5 943 165

100,0

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu

06H09

Hospodárska mobilizácia MPSVR SR (gestor MH SR)

26 555

59 749

55 226

92,4

09706

Príspevky SR do MO - MPSVR SR (gestor MZV SR)

190 367

182 911

182 911

100,0

b) podľa ekonomickej klasifikácie

Schválený rozpočet (SR)

Upravený rozpočet (UR)

Skutočnosť 31.12.2009

Plnenie v % k UR

600

Bežné výdavky

1 877 340 068

1 813 079 482

1 806 932 655

99,7

610

Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

100 013 602

107 405 833

107 185 059

99,8

620

Poistné a príspevok do poisťovní

34 937 129

37 311 772

37 207 429

99,7

630

Tovary a služby

111 394 452

63 893 986

64 428 669

100,8

640

Bežné transfery

1 630 994 885

1 604 467 891

1 598 111 498

99,6

700

Kapitálové výdavky

12 250 216

7 714 887

7 720 299

100,1

710

Obstarávanie kapitálových aktív

11 022 041

6 082 860

6 092 299

100,2

720

Kapitálové transfery

1 228 175

1 632 027

1 628 000

99,8

Výdavky spolu

1 889 590 284

1 820 794 369

1 814 652 954

99,7

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk