Hlavné menu

Rozpočet na rok 2010

(v eurách)

Schválený rozpočet (SR) Upravený rozpočet (UR) Skutočnosť 31.12.2010 Plnenie v % k UR
I. PRÍJMY KAPITOLY
A. Záväzný ukazovateľ 17 513 533 16 113 533 16 546 611 102,7
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ 129 145 683 59 429 904 48 711 412 82,0
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM 1 967 688 130 2 038 505 510 2 024 621 810 99,3
A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ a mimorozp. pr. 1 838 542 447 1 898 337 531 1 887 969 577 99,5
z toho:
A.1. prostriedky na spolufinancovanie 22 790 415 26 908 818 23 798 395 88,4
A.2. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 111) 105 492 207 105 089 002 105 087 038 100,0
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu 4 195 785 4 413 814 4 413 814 100,0
Počet zamestnancov RO podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 629/2009 13 261 13 259 13 070 98,6
z toho: aparát ústredného orgánu 468 451 441 97,8
A.3. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie) 2 974 297 5 550 500 5 405 131 97,4
z toho: kód zdroja 111 2 974 297 4 289 814 4 305 908 100,4
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ 129 145 683 140 167 979 135 671 163 96,8
C. Účelové prostriedky
- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť, nesystémové dávky sociálneho poistenia, vianočný príspevok dôchodcom 1 264 768 098 1 335 840 087 1 332 979 334 99,8
- štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa 245 383 980 221 083 980 221 083 980 100,0
- individuálna štátna pomoc 22 799 266 16 000 000 13 268 009 82,9
- príspevok na podporu udržania zamestnanosti 15 700 000 18 292 791 18 191 839 99,4
- podpora zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím 33 800 000 23 907 804 23 008 631 96,2
- podpora zamestnanosti absolventov 9 200 000 16 334 202 16 286 044 99,7
D. Rozpočet kapitoly podľa programov
Kód Názov programu
07C Sociálna inklúzia 1 608 020 707 1 639 756 985 1 637 098 055 99,8
07E Tvorba a implementácia politík 149 174 888 151 618 386 151 439 301 99,9
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom
06G02 Kvalita služieb zamestnanosti 0 4 995 055 1 152 519 23,1
06G03 Technická pomoc – MPSVR SR 0 566 430 139 945 24,7
06G04 Aktívna polit. trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR 90 990 608 102 463 913 95 687 887 93,4
06G15 Podpora rastu zamestnanosti 98 711 295 118 319 840 118 319 346 100,0
06G16 Podpora zamestnanosti, soc. inklúzie a budovania kapacít v BSK 3 067 247 3 742 675 3 742 749 100,0
06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 12 793 313 10 650 985 10 650 985 100,0
06G18 Technická pomoc 4 703 192 6 172 061 6 171 958 100,0
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu
06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR (gestor MH SR) 36 513 36 513 36 428 99,8
09706 Príspevky SR do MO - MPSVR SR (gestor MZV SR) 190 367 182 667 182 637 100,0

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk