Hlavné menu

Rozpočet na rok 2012

Záväzné ukazovatele kapitoly 22 – MPSVR SR za rok 2012

(v eurách)

Schválený rozpočet (SR) Upravený rozpočet (UR) Skutočnosť 31.12.2012 Plnenie v % k UR
I. PRÍJMY KAPITOLY
A. Záväzný ukazovateľ 16 660 100 15 260 100 15 493 951 101,5
B. Prostriedky Európskej únie (ďalej len "EÚ") 143 560 353 148 887 861 151 506 005 101,8
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM 1 997 633 755 2 054 713 517 2 053 879 945 100,0
A. Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ a mimorozp. pr. 1 854 073 402 1 911 271 328 1 909 249 415 99,9
z toho:
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) 1 828 641 577 1 884 057 842 1 882 041 511 99,9
A.2. prostriedky na spolufinancovanie 25 431 825 26 143 198 26 142 931 100,0
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 96 265 864 97 586 238 97 584 803 100,0
(ďalej len „OOV“), kód zdroja 111
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu 3 876 996 4 358 307 4 356 978 100,0
Počet zamestnancov RO podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 651/2011 12 214 osôb 12 370 osôb 12 134 osôb 98,1
z toho: aparát ústredného orgánu 395 osôb 393 osôb 380 osôb 96,7
A.4. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie), 2 993 470 3 579 874 3 554 511 99,3
kód zdroja 111
B. Prostriedky EÚ 143 560 353 143 442 189 143 440 613 100,0
C. Výdavky kapitoly na realizáciu programov
Kód Názov programu
07C Sociálna inklúzia 1 717 637 107 1 707 725 816 1 706 384 730 99,9
07E Tvorba a implementácia politík 135 089 210 143 621 175 143 653 000 100,0
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom
06G04 Aktívna polit. trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR 8 748 718 46 984 623 47 462 327 101,0
06G15 Podpora rastu zamestnanosti 110 333 674 131 371 905 131 370 149 100,0
06G16 Podpora zamestnanosti, soc. inklúzie a budovania kapacít v BSK 3 306 642 3 555 376 3 555 376 100,0
06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 15 082 848 5 464 975 5 464 975 100,0
06G18 Technická pomoc 6 900 000 6 070 611 6 070 611 100,0
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu
06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR (gestor MH SR) 45 189 40 631 40 631 100,0
09706 Príspevky SR do MO - MPSVR SR (gestor MZV SR) 440 367 440 367 440 108 99,9
0A909 Elektron. VS a rozvoj elektr. sl. na centr. úrovni MF SR - MPSVR SR 0 9 341 711 9 341 711 100,0
0AR05 MPSVR SR - Protidrogová politika 50 000 96 327 96 327 100,0
D. Limitované prostriedky
- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť, nesystémové dávky sociálneho poistenia, vianočný príspevok dôchodcom 1 376 760 807 1 352 075 897 1 351 365 183 99,9
- štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa 240 814 585 238 024 620 238 024 620 100,0
- individuálna štátna pomoc 5 918 950 4 972 950 4 762 033 95,8

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk