Hlavné menu

Rozpočet na rok 2013

Záväzné ukazovatele kapitoly 22 - MPSVR SR za rok 2013

(v eurách)

Položka Schválený rozpočet (SR) Upravený rozpočet (UR) Skutočnosť 31.12.2013 Plnenie v % k SR Plnenie v % k UR
I. PRÍJMY KAPITOLY
A. Záväzný ukazovateľ 16 970 000 14 350 612 14 417 874 85,0 100,5
B. Prostriedky Európskej únie (ďalej len „EÚ“) 244 160 511 124 360 478 127 073 717 52,0 102,2
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM 2 172 870 025 2 086 226 598 2 074 308 137 95,5 99,4
A. Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ a mimorozpočtových prostriedkov 1 928 709 514 1 968 270 813 1 955 487 986 101,4 99,4
z toho:
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) 1 885 793 295 1 945 544 835 1 932 823 733 102,5 99,3
A.2. prostriedky na spolufinancovanie 42 916 219 20 994 340 20 994 064 48,9 100,0
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, kód zdroja 111 103 088 861 104 219 340 104 219 212 101,1 100,0
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu 3 961 087 4 653 589 4 653 589 117,5 100,0
Počet zamestnancov RO podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 532/ 2012 12 215 12 369 12 296 100,7 99,4
z toho: aparát ústredného orgánu 396 398 388 98,0 97,5
A.4. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie), kód zdroja 111 2 993 470 4 290 477 4 228 792 141,3 98,6
z toho: kód zdroja 111 2 993 470 2 558 839 2 558 603 85,5 100,0
B. Prostriedky EÚ 244 160 511 117 955 785 117 954 495 48,3 100,0
C. Výdavky kapitoly na realizáciu programov
Kód Názov programu
07C Sociálna inklúzia 1 765 548 960 1 789 246 605 1 778 516 595 100,7 99,4
07E Tvorba a implementácia politík 141 812 399 144 078 877 143 931 151 101,5 99,9
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom
06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR 17 217 563 28 146 144 27 135 519 157,6 96,4
06G15 Podpora rastu zamestnanosti 226 565 884 113 127 356 113 126 232 49,9 100,0
06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovania kapacít v BSK 3 864 448 1 142 803 1 142 803 29,6 100,0
06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 10 125 215 1 819 072 1 819 071 18,0 100,0
06G18 Technická pomoc 7 200 000 6 015 405 6 015 397 83,5 100,0
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu
06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR (gestor MH SR) 45 189 45 189 42 224 93,4 93,4
09706 Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR SR (gestor MZV a EZ SR) 440 367 443 944 443 943 100,8 100,0
0A909 Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MPSVR SR 0 2 111 203 2 111 202 0,0 100,0
0AR05 MPSVR SR - Protidrogová politika (gestor Úrad vlády SR) 50 000 50 000 24 000 48,0 48,0
D. Limitované prostriedky
- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny (bez poistného plateného štátom), kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť 1 279 370 921 1 269 058 618 1 260 138 357 98,5 99,3
- štátom platené poistné 262 030 392 262 030 392 262 030 392 100,0 100,0
- nesystémové dávky sociálneho poistenia 49 720 610 49 720 610 49 720 610 100,0 100,0
- vianočný príspevok dôchodcom 65 000 000 72 200 000 72 200 000 111,1 100,0
- individuálna štátna pomoc 3 360 430 3 360 430 1 897 543 56,5 56,5
- národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti 13 337 275 24 426 642 24 422 269 183,1 100,0

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk