Hlavné menu

Rozpočet ministerstva na rok 2014

Záväzné ukazovatele kapitoly 22 - MPSVR SR za rok 2014

(v eurách)

Položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet (UR) Skutočnosť 31.12.2014 Plnenie v % k UR
I. PRÍJMY KAPITOLY
A. Záväzný ukazovateľ 17 003 000 14 687 000 15 064 294 102,6
B. Prostriedky Európskej únie (ďalej len „EÚ“) 102 504 150 70 240 160 71 799 290 102,2
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM 2 110 678 787 2 100 724 764 2 097 648 574 99,9
A. Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ a mimorozpočtových prostriedkov 2 008 174 637 1 984 513 089 1 980 303 772 99,8
z toho:
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) 1 991 636 256 1 962 644 311 1 958 435 222 99,8
A.2. prostriedky na spolufinancovanie 16 538 381 20 869 653 20 869 583 100,0
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, kód zdroja 111 106 591 917 116 000 662 115 994 090 100,0
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu 5 504 279 5 589 024 5 582 476 99,9
Počet zamestnancov RO podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 588/ 2013 12 217 13 178 13 086 99,3
z toho: aparát ústredného orgánu 398 409 394 96,3
A.4. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie) 2 993 470 7 394 686 7 391 751 100,0
z toho: kód zdroja 111 2 993 470 6 404 199 6 401 422 100,0
z toho: kód zdroja 131 0 990 487 990 329 100,0
B. Prostriedky EÚ 102 504 150 116 211 675 116 211 287 100,0
C. Výdavky ŠR na realizáciu programov
07C Sociálna inklúzia 1 886 874 142 1 779 893 842 1 776 168 127 99,8
07E Tvorba a implementácia politík 145 888 125 161 434 325 161 863 604 100,3
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom
06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR 16 039 363 46 171 890 46 399 160 100,5
06G15 Podpora rastu zamestnanosti 40 389 635 97 300 653 97 300 195 100,0
06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovania kapacít v BSK 2 369 192 2 080 822 2 080 822 100,0
06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 11 131 337 3 030 033 3 030 033 100,0
06G18 Technická pomoc 7 451 437 5 636 102 5 636 102 100,0
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu
06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR (gestor MH SR) 45 189 26 856 24 856 92,6
09706 Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR SR (gestor MZV a EZ SR) 440 367 555 618 555 618 100,0
0A909 Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MPSVR SR 0 4 485 885 4 485 885 100,0
0AR05 MPSVR SR - Protidrogová politika (gestor Úrad vlády SR) 50 000 58 500 58 500 100,0
0D40A SK PRES 2016 - MPSVR SR 0 50 238 45 672 90,9
D. Limitované prostriedky
- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny (bez poistného plateného štátom), kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť 1 298 678 484 1 244 431 605 1 242 403 686 99,8
- štátom platené poistné 269 909 094 232 909 094 232 909 094 100,0
- nesystémové dávky sociálneho poistenia 52 088 695 52 088 695 52 088 695 100,0
- vianočný príspevok dôchodcom 65 000 000 81 300 000 81 300 000 100,0
- podpora sociálnych služieb 72 456 760 71 589 760 69 651 649 97,3
- individuálna štátna pomoc 2 837 179 2 837 179 2 672 311 94,2
- národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti 12 133 442 42 915 601 42 910 748 100,0

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk