Hlavné menu

Rozpočet ministerstva na rok 2016

Záväzné ukazovatele kapitoly 22 - MPSVR SR za rok 2016 (v eurách)

Položka Schválený rozpočet (SR) Upravený rozpočet (UR) Skutočnosť 31.12.2016 Plnenie v % k UR
I. PRÍJMY KAPITOLY 160 760 377 144 862 201 150 312 099 103,8
A. Záväzný ukazovateľ 15 957 000 15 957 000 16 387 220 102,7
B. Prostriedky Európskej únie (ďalej len „EÚ“) 144 803 377 128 905 201 131 949 251 102,4
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM 2 150 110 646 2 176 956 577 2 164 113 151 99,4
A. Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ a mimorozpočtových prostriedkov 2 005 307 269 2 012 248 336 1 998 509 503 99,3
z toho:
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) 1 980 234 318 1 978 052 259 1 964 379 552 99,3
A.2. prostriedky na spolufinancovanie 25 072 951 29 958 320 29 958 267 100,0
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, kód zdroja 111 113 957 058 132 119 621 132 118 782 100,0
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu 5 748 419 6 215 140 6 214 470 100,0
Počet zamestnancov RO podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 544/2015 13 098 13 733 13 649 99,4
z toho: aparát ústredného orgánu 413 480 441 91,9
- administratívne kapacity RO osobitne sledované 181 236 221 93,6
z toho: aparát ústredného orgánu 93 148 135 91,2
A.4. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie) 2 993 470 5 936 501 5 868 330 98,9
z toho: kód zdroja 111 2 993 470 1 698 744 1 696 646 99,9
z toho: kód zdroja 131 0 4 237 757 4 171 684 98,4
B. Prostriedky EÚ 144 803 377 164 708 241 164 708 204 100,0
C. Výdavky ŠR na realizáciu programov
07C Sociálna inklúzia 1 803 672 105 1 745 679 895 1 737 698 115 99,5
07C0B OP potravinovej a základnej materiálnej pomoci - FEAD 7 298 091 7 693 309 7 693 309 100,0
07E Tvorba a implementácia politík 149 732 861 187 157 173 187 562 691 100,2
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom
06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR 33 356 887 63 650 445 58 517 278 91,9
06G15 Podpora rastu zamestnanosti 0 38 083 967 38 083 967 100,0
06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovania kapacít v BSK 0 2 123 142 2 123 142 100,0
06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 0 1 646 345 1 646 345 100,0
06G18 Technická pomoc 0 917 187 917 187 100,0
06G1S OP Ľudské zdroje 2014 - 2020 - MPSVR SR 162 578 237 135 122 366 135 122 276 100,0
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu
06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR 45 189 45 182 45 136 99,9
09706 Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR SR 675 367 675 367 613 260 90,8
0AR05 MPSVR SR - Protidrogová politika 50 000 65 000 62 078 95,5
D. Limitované prostriedky
- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny (bez poistného plateného štátom), kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť 1 248 367 079 1 168 889 652 1 161 714 241 99,4
- štátom platené poistné 233 096 292 231 496 292 231 496 292 100,0
- nesystémové dávky sociálneho poistenia 88 112 954 85 812 954 85 812 954 100,0
- vianočný príspevok dôchodcom 71 300 000 81 300 000 81 300 000 100,0
- podpora sociálnych služieb 77 381 760 83 281 760 82 214 605 98,7
- individuálna štátna pomoc 8 611 991 8 611 991 3 381 145 39,3
- národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti 24 744 896 55 038 454 55 136 133 100,2
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk