Hlavné menu

Rozpočet ministerstva na rok 2017

(v eurách)

Položka Schválený rozpočet (SR) Upravený rozpočet (UR) Skutočnosť 31.12.2017 Plnenie v % k UR
I. PRÍJMY KAPITOLY 221 644 408 180 546 577 182 533 770 101,1
A. Záväzný ukazovateľ 18 750 000 14 850 000 15 078 828 101,5
B. Prostriedky Európskej únie (ďalej len „EÚ“) 202 894 408 165 696 577 165 954 729 100,2
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM 2 251 962 872 2 186 719 303 2 185 926 130 100,0
A. Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ a mimorozpočtových prostriedkov 2 049 068 464 2 008 292 825 2 007 025 595 99,9
z toho:
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) 2 008 145 200 1 971 732 043 1 970 465 802 99,9
A.2. prostriedky na spolufinancovanie 40 923 264 33 045 482 33 044 509 100,0
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, kód zdroja 111 125 643 190 139 189 815 139 189 516 100,0
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu 6 083 139 6 604 333 6 604 102 100,0
Počet zamestnancov RO podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 461/2016 13 133 13 938 13 893 99,7
z toho: aparát ústredného orgánu 420 499 462 92,6
- administratívne kapacity RO osobitne sledované 181 249 217 87,1
z toho: aparát ústredného orgánu 93 161 148 91,9
A.4. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie) 4 993 470 5 828 366 5 827 827 100,0
z toho: kód zdroja 111 4 993 470 2 313 066 2 312 543 100,0
z toho: kód zdroja 131 0 3 515 300 3 515 284 100,0
B. Prostriedky EÚ 202 894 408 178 426 478 178 426 478 100,0
C. Výdavky ŠR na realizáciu programov
07C Sociálna inklúzia 1 795 232 984 1 748 093 130 1 747 186 382 99,9
07C0B OP potravinovej a základnej materiálnej pomoci - FEAD 13 522 998 14 040 675 14 040 676 100,0
07E Tvorba a implementácia politík 156 800 770 174 694 530 174 781 394 100,0
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom
06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR 51 681 681 44 492 998 44 521 302 100,1
06G1S OP Ľudské zdroje 2014 - 2020 - MPSVR SR 230 294 674 196 947 123 196 947 122 100,0
spolu 06G 281 976 355 241 440 121 241 468 424 100,0
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu
0EK0H Informačné technológie financované zo ŠR 17 182 207 21 797 838 21 797 440 100,0
06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR 45 189 44 869 44 848 100,0
09706 Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR SR 675 367 593 927 593 925 100,0
0AR05 MPSVR SR - Protidrogová politika 50 000 50 000 49 100 98,2
D. Limitované prostriedky
- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny (bez poistného plateného štátom), kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť 1 223 992 327 1 153 104 783 1 152 029 559 99,9
- štátom platené poistné 224 914 934 242 914 934 242 914 934 100,0
- nesystémové dávky sociálneho poistenia 81 562 841 84 562 841 84 562 841 100,0
- vianočný príspevok dôchodcom 81 300 000 80 071 000 80 070 790 100,0
- podpora sociálnych služieb 88 000 000 88 312 000 88 235 664 99,9
- individuálna štátna pomoc 7 883 567 4 589 567 4 589 322 100,0
- národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti 43 798 114 39 903 431 39 931 980 100,1
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk