Hlavné menu

Rozpočet ministerstva na rok 2018

Záväzné ukazovatele kapitoly 22 - MPSVR SR za rok 2018

(v eurách)

Položka Schválený rozpočet (SR) Upravený rozpočet (UR) Skutočnosť 31.12.2018 Plnenie v % k UR
I. PRÍJMY KAPITOLY 221 317 043 226 874 593 229 340 892 101,1
A. Záväzný ukazovateľ 18 750 000 13 650 000 13 753 345 100,8
B. Prostriedky Európskej únie (ďalej len „EÚ“) 202 451 743 213 182 737 213 841 232 100,3
C. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. (zdroj72) 115 300 41 856 44 503 106,3
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM 2 341 250 420 2 332 617 544 2 331 679 087 100,0
A. Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ a prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 2 138 683 377 2 133 438 511 2 132 500 131 100,0
z toho:
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) 2 104 161 840 2 096 654 706 2 095 716 348 100,0
A.2. prostriedky na spolufinancovanie 34 521 537 33 841 970 33 841 948 100,0
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, kód zdroja 111 135 697 021 146 381 804 146 372 610 100,0
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu 7 136 305 7 429 915 7 429 915 100,0
Počet zamestnancov RO podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 471/2017 13 228 14 099 14 074 99,8
z toho: aparát ústredného orgánu 529 528 485 91,9
- administratívne kapacity RO osobitne sledované 249 249 236 94,8
z toho: aparát ústredného orgánu 161 162 154 95,1
A.4. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie) 5 052 470 4 975 066 4 971 793 99,9
z toho: kód zdroja 111 5 052 470 2 033 231 2 029 958 99,8
z toho: kód zdroja 131 0 2 941 835 2 941 835 100,0
B. Prostriedky podľa § 17 ods.4 zákona č. 523/2004 Z. z. (zdroj 72) 115 300 41 856 41 802 99,9
C. Prostriedky EÚ 202 451 743 199 137 177 199 137 154 100,0
D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov
07C Sociálna inklúzia 1 887 019 701 1 864 132 558 1 863 266 991 100,0
07C0B OP potravinovej a základnej materiálnej pomoci - FEAD 10 024 989 14 057 498 14 057 498 100,0
07E Tvorba a implementácia politík 167 911 324 185 285 458 185 282 218 100,0
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom
06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR 41 475 961 39 936 325 39 935 474 100,0
06G1S OP Ľudské zdroje 2014 - 2020 - MPSVR SR 226 948 291 218 288 890 218 288 844 100,0
spolu 06G 268 424 252 258 225 215 258 224 318 100,0
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu
0EK0H Informačné technológie financované zo ŠR 17 204 954 24 293 723 24 293 484 100,0
06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR 45 189 42 945 42 929 100,0
09706 Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR SR 595 000 595 000 532 547 89,5
0AR05 MPSVR SR - Protidrogová politika 50 000 42 645 36 600 85,8
D. Limitované prostriedky
- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny (bez poistného plateného štátom), kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť 1 210 150 521 1 186 491 238 1 185 796 508 99,9
- štátom platené poistné 304 380 836 295 380 836 295 380 836 100,0
- nesystémové dávky sociálneho poistenia 77 998 161 86 998 161 86 998 161 100,0
- vianočný príspevok dôchodcom 61 300 000 80 000 000 80 000 000 100,0
- podpora sociálnych služieb 137 664 378 113 376 913 113 333 305 100,0
- individuálna štátna pomoc 4 024 104 2 445 053 2 445 053 100,0
- národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti 37 451 857 37 491 272 37 490 421 100,0

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk