Hlavné menu

Rozpočet ministerstva na rok 2019

Záväzné ukazovatele kapitoly 22 - MPSVR SR za rok 2019

(v eurách)

Položka Schválený rozpočet (SR) Upravený rozpočet (UR) Skutočnosť 31.12.2019 Plnenie v % k UR
I. PRÍJMY KAPITOLY 98 171 852 234 840 065 237 144 671 101,0
A. Záväzný ukazovateľ 18 750 000 18 750 000 18 917 800 100,9
B. Prostriedky Európskej únie (ďalej len „EÚ“) 79 306 552 216 027 463 217 496 468 100,7
C. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. (zdroj72) 115 300 62 602 62 602 100,0
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM 2 300 897 817 2 653 815 666 2 652 944 641 100,0
A. Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ a prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 2 221 475 965 2 423 374 226 2 422 503 201 100,0
z toho:
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) 2 204 867 247 2 378 664 459 2 377 793 632 100,0
A.2. prostriedky na spolufinancovanie 16 608 718 40 924 651 40 924 651 100,0
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, kód zdroja 111 144 588 025 166 651 153 166 649 652 100,0
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu 7 563 567 8 386 900 8 386 900 100,0
Počet zamestnancov RO podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 471/2017 13 445 14 233 14 233 100,0
z toho: aparát ústredného orgánu 536 557 512 91,9
- administratívne kapacity RO osobitne sledované 249 249 245 98,4
z toho: aparát ústredného orgánu 163 163 157 96,3
A.4. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie) 6 743 806 7 090 741 7 090 458 100,0
z toho: kód zdroja 111 6 743 806 3 305 625 3 305 540 100,0
z toho: kód zdroja 131 0 3 785 116 3 784 918 100,0
B. Prostriedky podľa § 17 ods.4 zákona č. 523/2004 Z. z. (zdroj 72) 115 300 62 602 62 602 100,0
C. Prostriedky EÚ 79 306 552 230 378 838 230 378 838 100,0
D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov
07C Sociálna inklúzia 1 972 412 655 2 141 417 790 2 140 551 145 100,0
07C0B OP potravinovej a základnej materiálnej pomoci - FEAD 6 228 939 14 470 453 14 470 453 100,0
07E Tvorba a implementácia politík 175 441 130 201 292 163 201 290 323 100,0
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom
06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR 45 204 258 34 111 130 34 109 640 100,0
06G1S OP Ľudské zdroje 2014 - 2020 - MPSVR SR 89 686 331 255 180 824 255 180 824 100,0
spolu 06G 134 890 589 289 291 954 289 290 464 100,0
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu
0EK0H Informačné technológie financované zo ŠR 17 463 254 21 227 096 21 226 733 100,0
06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR 45 189 47 759 47 081 98,6
09706 Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR SR 595 000 513 024 513 023 100,0
0AR05 MPSVR SR - Protidrogová politika 50 000 25 880 25 872 100,0
D. Limitované prostriedky
- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny (bez poistného plateného štátom), kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť 1 306 244 369 1 356 305 501 1 355 470 053 99,9
- štátom platené poistné 259 549 056 280 959 736 280 959 736 100,0
- nesystémové dávky sociálneho poistenia 87 417 663 93 817 663 93 817 663 100,0
- vianočný príspevok dôchodcom 61 300 000 154 318 573 154 318 573 100,0
- podpora sociálnych služieb 147 087 738 132 913 871 132 908 179 100,0
- individuálna štátna pomoc 2 752 117 1 659 027 1 659 011 100,0
- národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti 42 452 141 32 452 103 32 450 629 100,0

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk