Hlavné menu

Rozpočet ministerstva na rok 2020

Záväzné ukazovatele kapitoly 22 - MPSVR SR za rok 2020

(v eurách)

Položka Schválený rozpočet (SR) Upravený rozpočet (UR) Skutočnosť 31.12.2020 Plnenie v % k UR
I. PRÍJMY KAPITOLY 206 757 442 494 447 029 496 369 864 100,4
A. Záväzný ukazovateľ 14 740 500 13 440 500 13 727 280 102,1
B. Prostriedky Európskej únie (ďalej len „EÚ“) 191 901 642 480 968 486 481 995 700 100,2
C. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. (zdroj72) 115 300 38 043 38 165 100,3
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM 2 928 208 601 4 361 774 848 4 203 613 546 96,4
A. Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ a prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 2 736 191 659 3 896 933 716 3 738 772 452 95,9
z toho:
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) 2 698 513 474 3 790 609 606 3 632 448 645 95,8
A.2. prostriedky na spolufinancovanie 37 678 185 102 910 646 102 910 646 100,0
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, kód zdroja 111 174 975 413 183 847 308 183 534 297 99,8
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu 9 224 839 9 527 769 9 527 769 100,0
Počet zamestnancov RO podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 500/2019 13 445 14 537 14 493 99,7
z toho: aparát ústredného orgánu 563 592 547 92,4
- administratívne kapacity RO osobitne sledované 249 249 245 98,4
z toho: aparát ústredného orgánu 163 165 150 90,9
A.4. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie) 6 353 806 7 081 120 7 080 782 100,0
z toho: kód zdroja 111 6 353 806 3 667 656 3 667 621 100,0
z toho: kód zdroja 131 0 3 413 464 3 413 161 100,0
B. Prostriedky podľa § 17 ods.4 zákona č. 523/2004 Z. z. (zdroj 72) 115 300 38 043 38 005 99,9
C. Prostriedky EÚ 191 901 642 464 803 089 464 803 089 100,0
D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov
07C Sociálna inklúzia 2 447 118 813 2 790 141 466 2 773 674 898 99,4
07C0B OP potravinovej a základnej materiálnej pomoci - FEAD 12 653 879 5 453 734 5 453 734 100,0
07E Tvorba a implementácia politík 203 341 055 220 196 890 220 151 616 100,0
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom
06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR 41 713 813 752 308 791 610 665 306 81,2
06G1S OP Ľudské zdroje 2014 - 2020 - MPSVR SR 216 925 948 560 411 341 560 411 341 100,0
spolu 06G 258 639 761 1 312 720 132 1 171 076 647 89,2
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu
0EK0H Informačné technológie financované zo ŠR 18 503 783 38 083 590 38 080 336 100,0
06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR 45 189 45 189 44 372 98,2
09706 Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR SR 510 000 568 321 568 320 100,0
0AR05 MPSVR SR - Protidrogová politika 50 000 19 260 17 357 90,1
D. Limitované prostriedky
- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny (bez poistného plateného štátom), kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť 1 527 006 866 1 653 716 382 1 649 141 184 99,7
- štátom platené poistné 309 260 796 320 260 796 320 260 796 100,0
- nesystémové dávky sociálneho poistenia 167 980 661 174 980 661 174 980 661 100,0
- 13. dôchodok (do roku 2020 vianočný príspevok dôchodcom) 152 675 714 307 533 464 305 508 932 99,3
- podpora sociálnych služieb 156 063 072 156 063 072 152 571 670 97,8
- individuálna štátna pomoc 5 184 761 5 184 761 1 624 073 31,3
- národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti 36 529 052 747 124 030 609 041 233 81,5
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk